Amniotomie (umělé protržení vaku blan)

Studie na téma: Amniotomie

Amniotomie je umělé protržení plodových obalů. Provádí se obvykle pro stimulaci kontrakcí či začátku porodních stahů. Zákrok je prováděn při vaginálním vyšetření a často ho rodička ani nepostřehne, pokud nebyla dopředu informována. Tento postup je však proti právům pacienta, protože každý zákrok má být dopředu konzultován. Co říkají o amniotomii studie?

Amniotomie pro zkrácení spontánního porodu

(zdroj: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1523-536X.2001.00138-2.x/abstract)

Pozadí studie: Včasná amniotomie (protržení vaku blan) byla obhajována jako součást aktivního řízení porodu. Několik randomizovaných studií bylo publikováno, které porovnávaly rutinní amniotomie a snahu zachovat neporušený vak blan. Jejich limitované velikosti vzorků limitovaly možnost řešit dopady amniotomie na ukazatele mateřské a neonatální morbidity (nemocnosti).

Cíle: Studovat efekt amniotomie na míru císařských řezů a na další ukazatele mateřské a neonatální morbidity (Apgar menší než 7 v pěti minutách, přijetí na novorozeneckou JIP).

Strategie zkoumání: Registr klinických studií udržovaný a aktualizovaný Cochrane databází Skupina těhotenství a porody.

Výběrová kritéria: Všechny akceptovatelné kontrolované studie amniotomie běhěm první fáze porodu.

Sběr dat a analýza: Data byly získávány dvěma školenými hodnotiteli z publikovaných zpráv. Studiím bylo přiděleno metodické skóre kvality na základě standardizovaného hodnotícího systému. Typické poměry šancí byly vypočteny pomocí Petovy metody.

Hlavní výsledky: Amniotomie byla spojena se zkrácením trvání porodu mezi 60 a 120 minutami. Byl výraznější trend směrem k nárůstu míry císařských řezů: OR = 1,26; 95% interval spolehlivosti (CI) = 0,96 – 1,66. Pravděpodobnost Apgar skóre v pěti minutách menší než 7 byla snížena v souvislosti s včasnou amniotomie (OR = 0,54; 95% CI = 0,3-0,96). Skupiny byly obdobné, co se týče ukazatelů novorozeneckého stavu (arteriální pH pupeční šňůry, přijetí na novorozeneckou JIP). Byla zde statistiky značná souvislost mezi amniotomie a snížením užití oxytocin (OR 0,79; 95% CI = 0,67-0,92).

Závěr: Rutinní amniotomie souvisí jak s výhodami, tak s riziky. Výhody zahrnují zkrácení doby porodu a možné snížení abnormálního pěti minutového Apgar skóre. Meta analýza nepodporuje hypotézu, že rutinní amniotomie snižuje míru císařských řezů. V podstatě je zde trend ve zvýšení míry císařských řezů. Asociace mezi včasnou amniotomií a císařským řezem pro tíseň plodu je zaznamenána v jedné velké studii. To naznačuje, že amniotomie by měla být vyhrazena pro ženy s abnormálním postupem porodu.

Amniotomie pro zkrácení doby porodu

(zdroj: http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab006167.html)

Pozadí výzkumu: Záměrné umělé protržení vaku blan během porodu, někdy také nazývané amniotomie či „prasknutí vody“, je jedna z nejčastěji prováděných postupů v moderním porodnictví a porodní asistenci. Primárním cílem amniotomie je urychlit kontrakce a proto zkrátit délku porodu. Nicméně jsou zde obavy týkající se nezamýšlených negativní dopadů na matku a dítě.

Cíle: Zjistit účinnost a bezpečnost samotné amniotomie na (1) rutinní zkrácení všech porodů, které začaly spontánně, a na (2) zkrácení porodů, které začaly spontánně, ale začaly se zpomalovat.

Strategie hledání: Hledali jsme v Cochrane databázi Skupina těhotenství a porod registr výzkumů (30. března 2007).

Kritéria výběru: Randomizované kontrolní studie samotné amniotomie versus záměr ponechat membrány neporušené. Vyloučili jsme kvazi-randomizované studie.

Sběr dat a analýza: Dva autoři posoudili identifikované studie pro zařazení. Oba autoři získávali data.

Hlavní výsledky: Zahrnuto bylo 14 studií v tomto přezkoumání, zahrnující 4 893 žena. Nebyl zde žádný značný statistický rozdíl mezi skupinou s amniotomií a kontrolní studií, co se týče délky první doby porodní (vážený průměrný rozdíl -20,43 minut, 95% interval spolehlivosti (CI) -95,93 až 55,06), mírou císařských řezů (RR 1,26, 95% CI 0,98 až 1,62), spokojenost matky s porodní zkušeností (standardizovaný průměrný rozdíl 0,27, 95% CI -0,49 až 1,04) nebo nízského Apgar skóre menší než sedm v prvních pěti minutách (RR 0,55, 95% CI 0,29 až 1,05). Nebyla zde žádná konzistence mezi doklady o načasování amniotomie během porodu v souvislosti s cervikální dilatací.

Závěr: Na základně poznatků z tohoto výzkumu nemůžeme doporučit, aby amniotomie byla prováděna rutinně jako součást standardního řízení porodu a péče. Doporučujeme, aby tyto prezentované materiály této studie byly dostupné ženám, kterým je amniotomie nabízena, můžou být také užitečné jako podklady pro diskuzi a následné rozhodování mezi ženami a jejich porodníky (pečovateli).

Shnruní této studie v Cochrane databázi:

„Důkazy nepodporují rutinní provádění amniotomii ženám se spontánním porodem.

Cílem amniotomie (protržení vaku blan) je urychlení a zesílení kontrakcí a tím zkrácení porodu. Blány jsou propíchnuty s háčkem podobným tomu na háčkování během vaginálního vyšetření a plodová voda poté vyteče. Má se za to, že po protržení vaku blan dojde k uvolnění chemických látek a hormonů, které stimulují kontrakce. Amniotomie se stala běžnou praxí během minulých let v mnoha zemích po celém světě. V některých střediscích je obhajována a rutinně prováděna všem ženám, v jiných střediscích je používaná u žen, jejichž porod se začal prodlužovat. Nicméně je zde málo důkazů, že kratší porod má nějaké výhody pro matku či dítě. Je zde několik potenciálních závažných rizik, která jsou spojována s amniotomií, kterými jsou problémy s pupeční šňůrou nebo se srdeční frekvencí dítěte.

Revize studií hodnotily rutinní používání amniotomie u všech porodů, které začaly spontánně. Hodnotily také použití amniotomie u porodů, které začaly spontánně, ale začaly se prodlužovat. Bylo zde 14 studií zahrnujících 4 893 žen a žádná neposuzovala, zdali amniotomie zvyšuje bolestivost porodu. Důkazy neukázaly zkrácení doby porodu v první fázi, ukázaly však možné zvýšení v míře císařských řezů. Rutinní amniotomie není doporučována pro normálně postupující porod nebo pro porod, který se začal zpomalovat.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.