Kardiotokografické vyšetření v těhotenství – studie

Předporodní kardiotokografie (KTG, CTG či hovorově „pásy“) se běžně provádí u těhotných žen přibližně od 32. týdne těhotenství (někde později, jinde dříve) v pravidelných týdenních intervalech k posouzení stavu plodu a zjištění případných kontrakcí. Jaká je prediktivní hodnota těchto vyšetření? Dokáží včas zachytit případné komplikace?

V České republice se péče nerozlišuje podle rizikovosti těhotenství. Většina těhotných, pokud nevysloví negativní reverz, v podstatě podstupuje všechna vyšetření jako by byly v kategorii s vysokým rizikem. Většina studií zkoumající účinnost kardiotokografického vyšetření v těhotenství pracuje se skupinou těhotných s vysokým či aspoň středním rizikem. Což zřejmě potvrzuje to, že ve světě není běžné podstupovat toto vyšetření při normálním nízkorizikovém těhotenství. Výsledky dostupných studií se vesměs shodují, že vypovídací hodnota kardiotokografie není příliš velká a že nedokáže účinně podchytit možné komplikace. Vliv předporodní KTG na novorozeneckou úmrtnost a nemocnost je tedy mizivý.

Dílčí výzkum srovnávající tradiční s počítačově vyhodnocovanou kardiotokografii naznačuje lepší výsledky u počítačově vyhodnocované KTG z důvodu eliminace lidské chyby při vyhodnocování zápisu.

Jednotlivé studie jsou seřazeny dle odborného časopisu či databáze, kde byly zveřejněny.

DATABÁZE COCHRANE

Předporodní kardiotokografie k posouzení stavu plodu

Pozadí výzkumu: Kardiotokografie je metodou posouzení stavu plodu k odhalení hypoxie, která současně zaznamenává srdeční frekvenci plodu, pohyby plodu a děložní kontrakce.

Cíle: Cílem bylo posoudit vliv těhotenské kardiotokografie na perinatální nemocnost a úmrtnost a mateřskou nemocnost.

Výzkumná strategie: Zkoumány byly studie v registru Cochrane Těhotenství a porod a v registru Kontrolovaných studií Cochrane (do 1. listopadu 1998).

Kritéria výběru: Byly vybrány randomizované studie srovnávající předporodní kardiotokografii s kontrolní skupinou pro posouzení stavu plodu.

Sběr dat a analýza: Byla posuzována kvalita studií.

Hlavní výsledky: Byly zařazeny čtyři studie zahrnující 1 558 těhotenství. Všechny studie byly prováděny u těhotenství se středním či vysokým rizikem. Předporodní kardiotokografie se jeví jako bezvýznamná na perinatální úmrtnost či nemocnost. Byl nalezen trend nárůstu perinatálních úmrtí ve skupině s kardiotokografií (poměr pravděpodobnosti 2,85, 95% interval spolehlivosti 0,99 až 7,12). Nezvýšil se výskyt intervencí jako je plánovaný císařský řez či indukce porodu. Jedna studie zkoumající vliv předporodní péče o pacienta ukázala značné snížení počtu hospitalizací a snížení pobytu v nemocnicích ve skupině s kardiotokografií.

Závěry autorů: Není dostatek důkazů k hodnocení užití předporodní kardiotokografie k posouzení stavu plodu. Všechny studie v tomto přehledu se datují od zavedení předporodní kardiotokografie a může být obtížené vztáhnout je k současné praxi.

Zdroj: Cardiotocography for antepartum fetal assessment. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001068/abstract?systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+on+15+December+from+10%3A00-13%3A00+GMT+%2805%3A00-08%3A00+EST%29+for+essential+maintenance>

Předporodní kardiotokografie pro posouzení plodu

Pozadí výzkumu: Kardiotokografie (KTG) je kontinuální záznam srdeční akce plodu získaný pomocí ultrazvukových snímačů umístěných na břiše matky. KTG je v těhotenství široce užívána jako metoda posouzení stavu plodu, převážně u těhotenství se zvýšeným rizikem komplikací.

Cíle: Posouzení účinnosti předporodní KTG (jak tradiční tak počítačové posouzení) na zlepšení výsledků jak pro matku, tak pro dítě během a po těhotenství.

Výzkumná strategie: Prozkoumání registru studií Cochrane skupiny Těhotenství a porod (duben 2009).

Kritéria výběru: Randomizované a kvazi-randomizované studie srovnávající tradiční předporodní KTG se skupinou bez KTG či skryté výsledky KTG; počítačově zpracované KTG se skupinou bez KTG či skryté výsledky KTG; a počítačově zpracované KTG s tradičním KTG.

Sběr dat a analýza: Dva autoři nezávisle hodnotili způsobilost, kvalitu a vybraná data.

Hlavní výsledky: Šest studií (2 105 žen) bylo zahrnuto. Celkově, zahrnuté studie nebyly vysoké kvality, pouze dvě splňovaly jak adekvátní randomizaci sekvenčního generování a přidělování utajení. Všechny studie, které mohly být zařazeny, zahrnovaly pouze ženy se zvýšeným rizikem komplikací. Srovnání tradičního KTG se skupinou bez KTG neukázalo žádné značné rozdíly v perinatální úmrtnosti (poměr rizika [PR] 2,05 při 95% intervalu spolehlivosti [IS] 0,95 až 4,42, 2,3 % versus 1,1 %, čtyři studie, n = 1 627) či v potenciálně zabráněných úmrtích (PR 2,46, 95% IS 0,96 až 6,30, čtyři studie, n = 1 627), ačkoliv meta-analýza byla poddimenzována k posouzení tohoto výsledku. Obdobně, nebyl významný rozdíl v míře císařských řezů (PR 1,06, 95 % IS 0,88 až 1,28, 19,7 % versus 18,5 %, tři studie, n = 1 279), ani v druhotných výsledcích, které byly sledovány.

Nebyly studie způsobilé k porovnání počítačově zpracovaných KTG se skupinou bez KTG.

Porovnání počítačově zpracovaného KTG s tradičním KTG ukázalo značné snížení perinatální úmrtnosti u počítačově zpracovaného KTG (PR 0,20, 95% IS 0,04 až 0,88, 0,9 % versus 4,2 %, dvě studie, n = 469 žen. Nicméně nebyl významný rozdíl v potenciálně zabráněných úmrtích (PR 0,23, 95% IS 0,04 až 1,29, dvě studie, n = 469), ačkoliv meta-analýza byla poddimenzovaná k posouzení tohoto výsledku. Nebyl významný rozdíl v míře císařských řezů (PR 0,87, 95% IS 0,61 až 1,24, 63 % versus 72 %, jedna studie, n = 59) či v sekundárních výsledcích.

Závěr autorů: Neexistují žádné jasné důkazy, že předporodní KTG zlepšuje perinatální výsledky, avšak další studie zaměřující se na užití počítačově zpracovaných KTG v určité skupině žen se zvýšeným rizikem komplikací jsou oprávněné.

Zdroj: Antenatal cardiotocography for fetal assessment (Review). [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://apps.who.int/rhl/reviews/CD007863.pdf>

AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYANECOLOGY

Předporodní bez-zátěžová kardiotokografie

Redakční komentář: Vyskytly se problémy s interpretací hodnoty předporodního kardiotokografu v současné porodnické praxi. Například nedávný přezkum Thackera a Berkelmana shledala, že ačkoliv je užití bez-zátěžového a stresového (zátěžového) kardiotokografu ve Spojených státech intenzivní „ani jeden se neukázal být užitečnou diagnostickou metodou“. Tito autoři uvádí, že tyto techniky předporodního sledování plodu jsou potenciálně užitečným screeningem, avšak stále „vyžadují kritické vyhodnocení velkou, randomizovanou kontrolovanou studií, ke stanovení jejich účinnosti a bezpečnosti před jejími dalšími rozšířeními do porodnické praxe“.

Toto vydání časopisu se zabývá audity dat a výsledků předporodní kardiotokografie (bez-zátěžové testování) vykonané v Oddělení fetálního monitoringu dvou fakultních nemocnic Univerzity v Melbourne. Je evidentní, že se předporodní kardiotokografie stala mezi zdravotníky oblíbenou: 42 % pacientek v Queen Victoria Medical Centre bylo testováno a 32 % v Mercy Maternity Hospital, ačkoliv byly tyto testy provedeny ze zdravotní indikace a ne rutinně. Výsledky ukázaly, že jestliže existovaly důkazy uspokojivé srdeční akce plodu, míra perinatální úmrtnosti byla menší než 0,3 %, po vyřazení plodů s vadou neslučitelnou se životem. Obě studie ukázaly značně vysoký nárůst výskytu opožděného růstu plodu a nízkého Apgar skóre u novorozenců narozených z těhotenství s abnormální kardiotokografií. Data z Mercy Maternity Hospital také ukázala, že míra perinatální úmrtnosti vzrostla z méně jak 1 % na téměř 4 %, když byla srdeční akce plodu snížená, a téměř 20 %, když byly záznamy o kritické akci plodu (výskyt pozdní decelerace se ztrátou rytmu až rytmické změny). Tato data neuvažují péči o pacientky, které měly důkazy kritické srdeční akce. Vzhledem k průměrné míře perinatální úmrtnosti ve výši 20 %, toto zjištění odůvodňuje okamžitý porod, obvykle císařským řezem.

Klinickým problémem je však to, co dělat s pacientkou, u které se objevily důkazy o snížené srdeční akci plodu na kardiotokografu. Toto je důležitý faktor, neboť tato skupina činí okolo 8 % pacientek testovaných předporodním kardiotokografem – skupina s kritickou srdeční akcí činí pouze 1 – 2 % testovaných. Oats a kolegové z Mercy Maternity Hospital dávají zdravotníkům detaily všech perinatálních úmrtí, které se vyskytly u jejich pacientek s normálním předporodním kardiotokografem či se záznamy o snížené srdeční akci. Tito autoři označili ty případy, u kterých si myslí, retrospektivně, že šlo perinatálním úmrtním zabránit, čtenář může také vidět několik nevysvětlených úmrtí, které se vyskytly do týdne od provedení kardiotokografie.

Výhodou předporodní kardiotokografie je umožnit zdravotníkům odložit porod v případě uspokojivého nálezu srdeční akce a vyhnout se tak problémům nedonošenosti, když neexistuje žádná mateřská indikace k porodu. Čtenář také může na zmíněných případech vidět, že zdravotníci by neměli odkládat porod u nálezu snížené srdeční akce plodu u těhotenství, které dosáhlo praktické životaschopnosti – 37. týden těhotenství. Je možné, že rozpoznání snížené srdeční akce s vhodným zdravotnickým zákrokem stojí za různým výskytem kritické srdeční akce hlášené z různých center.

Zdroj: Antenatal Nonstress Cardiotocography. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1479-828X.1987.tb00948.x/abstrakt>

BJOG: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNAECOLOGY

Hodnota předporodní kardiotokografie u vysoce rizikových těhotenství: randomizovaná kontrolovaná studie

Shrnutí: Hodnota rutinní pravidelné předporodní kardiotokografie (KTG) v péči o vysoce riziková těhotenství byla hodnocena v prospektivní randomizované kontrolované studii 353 pacientek. Všechny pacientky měly každý týden KTG záznam během posledních 6 týdnů těhotenství a dle namátkového přidělování byla data skryta či dostupná pro zdravotníky. Další metody posouzení stavu plodu byly oběma skupinám dostupné. Nebyl žádný významný rozdíl mezi skupinami se skrytými a odhalenými údaji v načasování a způsobu porodu, porodní váze, Apgar skóre a novorozeneckou úmrtností. Žádný zjevný účinek rutinního užití předporodního KTG u vysoce rizikových těhotenství nebyl prokázán.

Zdroj: The value of antenatal cardiotocography in the management of high-risk pregnancy: a randomized controlled trial. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.1982.tb05097.x/abstrakt>

Bez-zátěžová předporodní kardiotokografie – prospektivní zaslepená studie

Shrnutí: Prospektivní zaslepená studie bez-zátěžové předporodní kardiotokografie byla provedena ve skupině 216 „vysoce rizikových“ těhotenství. Cardiff skóre a výsledky THC těhotenství byly srovnány následovně. Nízká skóre byla spojena s novorozenci, kteří byli malí kvůli gestačnímu stáří a u kterých se vyskytla tíseň plodu během porodu. Vysoká skóre byla spojena s normálním intrauterinním růstem. Ačkoliv je předporodní kardiotokografie prediktivní fetálního a novorozeneckého výsledku, míra, s jakou může zabránit nežádoucím výsledkům je limitována.

Zdroj: Non-stress antenatal cardiotocography—a prospective blind study. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.1985.tb03028.x/abstrakt>

Randomizovaná studie kardiotokografie prováděné jednou týdně u vysoce rizikových těhotných

Shrnutí: Randomizovaná klinická studie jednou týdně prováděného předporodního monitoringu srdeční činnosti plodu u 539 vysoce rizikových těhotných nenašla žádné výhody monitoringu z hlediska perinatální úmrtnosti, nemocnosti či Apgar skóre. Dříve dobře zdokumentovaný vztah mezi záznamy abnormální srdeční činnosti plodu a nízkým Apgar skóre se potvrdil. Podrobný přezkum případů v této populaci ukázal, že monitoring byl irelevantní v téměř všech ze třinácti perinatálních úmrtí.

Zdroj: A randomized trial of weekly cardiotocography in highrisk obstetric patients. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.1983.tb06439.x/abstract

Bez-zátěžová předporodní kardiotokografie – prospektivní randomizovaná klinická studie

Shrnutí: Randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala vliv bez-zátěžové předporodní kardiotokografie na porodnickou péči a posuzovala její užitečnost jako diagnostického testu ohrožení plodu. Denní kardiotokografické záznamy byly prováděny u 396 těhotných žen se zvýšeným rizikem ohrožení plodu, avšak v polovině případů byly odmítnuty pro lékařovu odpovědnost za péči. Frekvence tísně plodu při porodu a nízkého Apgar skóre byla obdobná u obou skupin. Tři normálně vzniklá perinatální úmrtí se všechna vyskytla v odkryté skupině, avšak pouze v jednom případu šlo včasnou porodnickou intervencí zvrátit výsledek. Dostupnost bez-zátěžové kardiotokografie nebyla spojena se zvýšenou mírou indukce porodu či císařských řezů.

Zdroj: Non-stress antenatal cardiotocography-a prospective randomized clinical trial. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.1985.tb03029.x/abstrakt>

Význam předporodní kardiotokografie při normálních těhotenstvích

Shrnutí: Předporodní kardiotokografie (KTG) byla prováděna v týdenních intervalech od 34. týdne těhotenství, poté od 40. týdne dvakrát týdně v 91 striktně normálních těhotenstvích. K posouzení 594 získaných KTG bylo použito Fisherovo skóre. Špatné nálezy se nevyskytovaly, ale 7,2 % KTG ukazovalo podezřelý nález. Absence akcelerace a oscilační amplituda menší než 10 úderů za minutu přispěla k popořadě 95 a 88 procentům těchto nálezů. Kombinace snížené variability a absence akcelerace představovaly 84 % z podezřelých nálezů. Tyto nálezy jsou slučitelné s normálním těhotenstvím, ještě když jsou přítomny pohyby plodu. Jedna třetina (37 %) perfektně normálních těhotenství mělo podezřelý nález na KTG aspoň v jednom případě a v 9 % případů bylo toto dvakrát či vícekrát. To je třeba mít na paměti při použití předporodní kardiotokografie při sledování vysoce rizikových těhotenství.

Zdroj: SIGNIFICANCE OF ANTEPARTUM CARDIOTOCOGRAPHY IN NORMAL PREGNANCY. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: < http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.1978.tb15852.x/citedby >

Klinický přehled kardiotokografie (obecně)

Dvacet let po širokém zavedení, role kontinuálního monitoru fetální srdeční činnosti a kontrakcí při porodu (kardiotokografie, KTG) zůstává nejistá. Ačkoliv je normální vzorec velmi uklidňující, co se týče kondice plodu, prediktivní hodnota abnormálního vzorce je nízká. Ve většině studií je užití KTG spojeno s nárůstem intervencí při porodu, zvláště císařských řezů, bez žádaného důkazu jakékoliv výhody. Odběr vzorků krve plodu je nejužitečnější související technikou minimalizující zbytečné zásahy. Vztah mezi srdeční činností plodu, změnami pH krve plodu a dlouhodobými výsledky zůstává nejasná a další práce k objasnění těchto souvislostí je urgentní.

Zdroj: Clinical overview of cardiotocography. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.1993.tb10626.x/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false>

WORLD HEALTH ORGANIZATION

Předporodní kardiotokografie pro posouzení plodu

Představení

Předporodní kardiotokografie (KTG) je screeningová metoda užívaná v těhotenství k identifikaci plodů v riziku vzniku hypoxie. Na základě dat z observačních studií se původně myslelo, že KTG by mohlo detekovat včas špatné výsledky plodu, indikovat potřebu intervencí k pomoci zlepšit šance na přežití novorozence. Nicméně, z dostupných údajů vyplývá, že když je KTG užíváno jako „bez-zátěžový test“ či jako „kontrakční zátěžový test“, může vést k tomu, že zdravotníci provádějí zbytečné či nevhodné zásahy, jako výsledek nesprávné interpretace vizuálního posouzeni v rámci a mezi pozorovateli. U vysoce rizikových těhotenství může být bez-reaktivní KTG spojováno se zvýšenou mírou perinatální úmrtnosti a nemocnosti. Vzhledem k chybám spojeným s vizuální interpretací výsledků KTG byla vyvinuta počítačová metoda analýzy, která dává objektivnější a spolehlivější výklad.

Rozvojové země nesou většinu celosvětové perinatální úmrtnosti (4, 5), ale v současné době je užití předporodního KTG v podfinancovaných zařízeních limitováno. Hodnocení předporodního KTG v Nigérii zjistilo, že ženy, které podstoupily nereaktivní bez-zátěžový test, značně častěji porodily císařským řezem s vysokou perinatální úmrtností a novorozence malé na svůj gestační věk (tzv. SGA); autoři oné studie došli k závěru, že nereaktivní bez-zátěžový test je hodnotným nástrojem pro včasnou detekci ohrožení plodu. Zhodnocení předporodního KTG je důležité, protože jeho užití se může zvýšit v podfinancovaných zařízeních v budoucnosti s tím, jak si více porodnických jednotek obstará toto zařízení. Tento Cochranův přezkum hodnotí účinnost předporodního KTG k monitorování plodu u vysoce rizikových těhotenství s cílem zlepšit perinatální výsledky.

Metody přezkumu

Autoři přezkumu se snažili porovnat žádné KTG s tradičním KTG na jedné straně, a tradiční KTG s počítačově zpracovaným KTG na straně druhé. Hledali v Cochranově centrálním registru kontrolovaných studií a v MEDLINE databázi randomizované a kvazi-randomizované studie, které srovnávaly předporodní kardiotokografii (včetně počítačové analýza KTG) s alternativními metodami. Navíc ručně prohledávali články a sborníky konferencí, které byly také z hlediska způsobilosti posuzovány. Zjištěné studie byly posouzeny pro odpovídající sekvenční generování, přidělování zatajování a zaslepení.

Použitá kritéria k zahrnutí či vyřazení v tomto přezkumu odpovídala Cochranovu systému přezkumů. Autoři nehlásili žádnou heterogenitu či zaujetí, ale vzhledem k nedostatku dat, nebyla vytvořena sub-skupina k analýze těhotenství s nízkým versus s vysokým rizikem, jednočetná versus vícečetná těhotenství a KTG monitoring před 37. týdnem versus po 37. týdnu těhotenství.

Primární výstupy pro tuto recenzi byly perinatální úmrtnost a císařské řezy, sekundárními výstupy byly potenciální perinatální úmrtnost, Apgar skóre menší než 7 v pěti minutách, přijetí na jednotku intenzivní péče, gestační věk při porodu a novorozenecké křeče.

Výsledky přezkumu

Šest studií zahrnujících 2 105 žen bylo zařazeno do přezkumu. Čtyři studie (1 656 žen) srovnávaly předporodní KTG se skupinou bez KTG, zatímco dvě další studie (469 žen) srovnávaly tradiční KTG s KTG s počítačovou analýzou. Všechny čtyři studie nebyly vysoké kvality; dvě studie měly adekvátní sekvenční generování a přidělování zatajení, avšak zaslepení u všech studií nebylo dostatečné.

Srovnání žádného KTG s tradičním KTG neústilo v žádný značný rozdíl v riziku perinatální úmrtnosti a císařských řezů pro ženy. Pokud jde o sekundární výstupy, tradiční KTG značně neovlivnilo Apgar skóre nižší než sedm v pěti minutách, přijetí na neonatální jednotku intenzivní péče a novorozenecké křeče, navíc, neměl vliv na gestační věk při porodu.

Nicméně ve srovnání s tradičním KTG, užití počítačově zpracovaného KTG bylo spojováno se značným snížením perinatální úmrtnosti (poměr rizik 0,20; 95% interval spolehlivosti 0,0004 – 0,88), ačkoliv zde nebyl žádný rozdíl v riziku císařského řezu pro ženy, detekci potenciálně zabranitelným úmrtím (úmrtí z jiných důvodů než smrtelných vrozených vad), Apgar skóre nižší než sedm v pěti minutách, délce pobytu na neonatální jednotce intenzivní péče či gestačního věku při porodu.

Diskuze

Použitelnost výsledků: Tento systematický přehled nenašel jasný důkaz, že posouzení stavu plodu předporodním KTG u vysoce rizikových těhotenství má přínos pro matku či plod. I když předporodní KTG nemusí zvýšit pravděpodobnost císařského řezu, ani nevylučuje riziko perinatálního úmrtí. Dle dostupných důkazů ohledně výhod tradičního KTG u vysoce rizikových těhotenství je těžké doporučit jeho užití pro posouzení stavu plodu. Kromě toho, snížení perinatálních úmrtí při použití počítačově vyhodnocovaného KTG bylo narušeno nízkou kvalitou zahrnutých studií do přezkumu. Nezařazené studie provedené v zemích s nízkými příjmy zjistily, že účinnost předporodních KTG v těchto zařízeních je nejistá.

Implementace opatření: Dostupné důkazy užití předporodní kardiotokografie (KTG) během těhotenství ke zjištění plodů s rizikem hypoxie nejsou dostatečné ke změně současné praxe.

Důsledky pro výzkum: Ve světle současných důkazů, nový výzkum předporodního KTG by se měl zaměřit na specifické komplikace v těhotenství k ohodnocení užitečnosti předporodního KTG za těchto podmínek. Také jeho užití ve vysoko-příjmových a nízko-příjmových zařízeních potřebuje hodnocení. Naléhavě je potřeba další hodnocení počítačově vyhodnocovaného KTG navzdory dostupným důkazům, které podporují jeho účinnost. Konečně, potřebu hodnotit ženin pohled a její spokojenost s KTG nelze opomenout.

Zdroj: Antenatal cardiotocography for fetal assessment. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/antenatal_care/general/cd007863_okusanyabo_com/en/index.html>

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA

Prediktivní hodnota jednoho bez-zátěžového předporodního kardiotokografu u zjevně nekomplikovaného těhotenství

Předporodní kardiotokografy byly zaznamenány u 88 těhotných žen v přibližně 36. týdnu těhotenství. Kardiotokografy byly hodnoceny třemi různými KTG hodnotícími systémy. Nový hodnotící systém KTG je nyní prezentován. Tyto tři systémy jsou porovnávány v závislosti na jejich schopnosti předpovědět opožděný intraděložní růst. Devět dětí se narodilo malých na svůj gestační věk (tzv. SGA); 8 z těchto dětí mělo suspektní KTG. U sedmi z těchto případů byla přítomná snížená variabilita více jak 25 % zapisovaného času. Jestliže je variabilita snížena po více jak 25 % zapisovaného času, je zde statisticky významně vyšší míra novorozenců narozených malých na svůj gestační věk (p < 0,001).

Padesát procent těch plodů, které se nepohybovaly spontánně během zápisu KTG, se narodily malé na svůj gestační věk. Při přítomnosti akcelerace, 94 % z novorozenců se narodilo normálně velkých na svůj gestační věk. Nízká úroveň estriolu a/nebo hPL byla shledána u 5 z 9 případů novorozenců narozených malých na svůj gestační věk. Nízká hladina estriolu/hPL a/nebo suspektní KTG byly zjištěny ve všech případech novorozenců narozených malých na svůj gestační věk. Když byl estriol, hPL a KTG v normě, žádný novorozenec se nenarodil malý na svůj gestační věk.

Zdroj: Predictive Value of a Single Unstressed Antepartum Cardiotocogram in Apparently Uncomplicated Pregnancy. [online]. [cit. 2012-12-17]. <Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3109/00016348209156551/abstrakt>

OBSTETRICS & GYNECOLOGY:

Indukce porodu nebo sériový předporodní fetální monitoring u potermínové gravidity: randomizovaná kontrolovaná studie

Cíl: Porovnat indukci porodu v 41. týdnu těhotenství s vyčkávacím přístupem s ohledem na novorozeneckou nemocnost. Sekundárním cílem bylo posoudit účinnost těchto přístupů na způsob porodu a komplikace matek.

Metody: Mezi zářím 2002 a červencem 2004, ženy s potermínovou graviditou a s jedním plodem v cefalickém postavení a s neprasknutými plodovými obaly byly náhodně zařazeny na indukci porodu v 289. dnu nebo na předporodní KTG každý třetí den až do spontánního porodu. Hlavními výsledky měření byla novorozenecká nemocnost, míra operativních porodů a komplikace matky.

Výsledky: Pět set osm žen bylo náhodně rozděleno, 254 do každé skupiny. Žádné klinicky důležité rozdíly nebyly pozorovány u žen, kterým byl porod vyvoláván, a u žen, u kterých byl zvolen vyčkávací přístup, s ohledem na následující výsledky: novorozenci, jejichž Apgar skóre v pěti minutách bylo nižší než 7 (tři novorozenci u skupiny vyvolávání a čtyři u monitorované skupiny, P = 0,72); novorozenci, jejichž pH pupečníkové krve bylo nižší než 7 (tři novorozenci ve srovnání se dvěma, P = 0,69); výskyt císařského řezu (28 ve srovnání s 33, P = 0,50) či výskyt operativního vaginálního porodu (32 ve srovnání s 27, P = 0,49). Ve skupině indukce měly ženy častěji překotný porod (33 ve srovnání s 12, P < 0,01; nutno ošetřit 13) a trvání druhé doby porodní bylo častější méně než 15 minut (94 ve srovnání s 56, P < 0,01; nutno ošetřit 7).

Závěr: Nebyl nalezen žádný rozdíl mezi skupinou s indukcí porodu a monitorovanou skupinou s ohledem na novorozeneckou nemocnost a způsob porodu, výsledky byly obecně dobré.

Zdroj: Induction of Labor or Serial Antenatal Fetal Monitoring in Postterm Pregnancy: A Randomized Controlled Trial. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: <http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2007/03000/Induction_of_Labor_or_Serial_Antenatal_Fetal.6.aspx>

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.