Klystýr při porodu

Odborná studie na téma… Klystýr

Při porodu je nabízeno provedení klystýru, které bylo dříve povinné pro všechny rodičky. Je tato procedura nutná? Má skutečně své proklamované výhody? Odpovědi najdete ve studiích, které se klystýrem zabývaly.

Klystýr v průběhu porodu

(zdroj: http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab000330.html)

Pozadí výzkumu:

Používání klystýru během porodu obvykle odráží preference poskytovatele zdravotní péče. Klystýr však může způsobit nepohodlí rodičky a také zvyšuje náklady na porod.

Cíle:

Posouzení vlivu klystýru aplikovaného během první doby porodní na míru infekcí matek a novorozenců, trvání porodu, rozestup (dehiscence) rány perinea (hráze) matky, bolest hráze a fekální znečištění.

Strategie výzkumu:

Prohledání Cochrane zkušební skupiny „Těhotenství a porod“ (únor 2010), Cohrane „Centrální registr kontrolovaných studií“ a „Databáze abstraktů studií efektivity“ (Cochrane Library 2010, Issue 1), PubMed (1966 až únor 2010), registr klinických studií a referenční listy a články.

Kritéria výběru:

Randomizovaná kontrolní studie (RCT), ve které byl podán klystýr během první doby porodní, a která obsahovala hodnocení možné novorozenecké a poporodní morbidity a mortality.

Sběr dat a analýza:

Dvě recenze byly autory posuzovány pro začlenění samostatně.

Hlavní výsledky:

Čtyři RCT (1 917 žen) splňuje kritéria zařazení, jedna byla ohodnocena jako s nízkým rizikem zkreslení. Připojili jsme metaanalýzu a nenašli jsme žádné signifikantní rozdíly v míře infekce u žen poporodu (dva RCT, 594 žen, průměr rizika (RR) 0,66, 95% interval spolehlivosti 0,42 až 1,04) nebo u novorozenců (jedna RCT, 370 novorozenců, RR 1,12, 95% interval spolehlivosti 0,76 až 1,67) po jednom měsíci sledování. Žádné velké rozdíly nebyly shledány respirační infekce v horních nebo dolních dýchacích cestách novorozenců. Jedna RCT popisovala porod jako kratší s použitím klystýru oproti nepoužití klystýru (jedna RCT, 1 027 žen, 409,4 minut oproti 459,8 minut; průměrný rozdíl (MD) -50,4; interval spolehlivosti (CI) 95% -75,68 až -25,12; P<0,001). Druhá RCT zjistila průměrnou dobu porodu 504,7 minut a 392,7 minut pro klystýr (152 žen, MD 112; 95% CI 48,13 až 175,87). Avšak žádný rozdíl v trvání porodu byl zjištěn u třetí RCT, která byla ohodnocena jako s nízkým rizikem zkreslení a byla upravena pro paritu (průměr 515 minut s klystýrem, oproti 585 minut bez klystýru; P=0,24). Nebyl shledán žáden rozdíl v novorozenecké infekci pupečníku (dvě RCT, 592 novorozenců, RR 3,16; 95% CI 0,5 až 19,82). Jedna RCT, která zkoumala pohled žen, nezjistila žádné podstatné rozdíly ve spokojenosti, mezi oběma skupinami.

Závěr:

Na základě důkazů ze čtyř randomizovaných kontrolovaných studií vyplývá, že klystýr nemá žádný signifikantní pozitivní vliv na míru infekcí, jako jsou infekce v poranění hráze nebo ostatní novorozenecké infekce, či na spokojenost rodičky. Tyto poznatky hovoří proti rutinnímu používání klystýru během porodu; proto by takovéto praxi mělo být zabráněno.

Použití střevního klystýru v přípravě na porod: analýza výhod a nevýhod

(zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12083045)

Tato studie cílí na zjištění efektů střevního klystýru na fekální znečištění v průběhu porodu mezi ženami rodícími v univerzitní nemocnici. Subjekty byly 90 žen (43 normální porod, 27 klešťový porod, 20 císařských řezů). Tato skupina byla rozdělena na dvě podskupiny: s a bez použití střevního klystýru.

Je možné dospět k názoru, že střevní klystýr neurychlí porod a nesnižuje fekální znečištění. Avšak ženy, které ho absolvovaly měly tendenci ho hodnotit kladně.

Efekty vysoko objemového klystýru fyziologickým roztokem versus žádný klystýr v průběhu porodu (Randomizovaná kontrolní studie)

(zdroj: http://www.biomedcentral.com/1471-2393/6/8/)

Pozadí výzkumu:

Klystýr je používán v průběhu porodu v porodnických zařízeních s domněním, že snižují poporodní a novorozeneckou infekci, zkracují dobu trvání porodu a dělá porod čistější pro zdravotnický personál. Avšak systematické zkoumání literatury zjistilo nedostatečné důkazy pro podporu používání klystýru. Předmětem této randomizované kontrolované studie (RCT) bylo doplnění znalostní mezery zjištěním efektů rutinního používání klystýru v průběhu první doby porodní na míru poporodní a novorozenecké infekce.

Metody:

Plán: RCT (randomizovaná kontrolovaná studie)

Výsledky: Klinické diagnózy mateřské a novorozenecké infekce, délka porodu, typ porodu, míra epiziotomií, předpisy antibiotik.

Nastavení: Terciární péče podléhající nemocnici v Javerině Univerzitě (Bogota, Kolumbie), kde bylo 3.170 porodů a během doby studie byla míra císařských řezů 26%.

Účastníci: 443 žen, které využily k porodu služby porodníků (únor 1997 až únor 1998) a následující měsíc po porodu. Kritéria pro zařazení žen: nízkorizikové těhotenství a očekávaný pobyt v Bogotě následující měsíc; gestační věk větší a rovno 36 týdnů; žádná bakteriální infekce hráze či systematická infekce; neporušené membrány; dilatace děložního hrdla menší nebo rovno 7 cm.

Intervence: klystýr o objemu 1 litr fyziologického roztoku oproti žádnému klystýru, rozdělení do skupin pomocí uzavřených neprůhledných obálek.

Výsledky:

Alokace skupin byla vyrovnána a 86% účastníků bylo sledováno po následující měsíc po porodu. Celková míru výskytu infekce u novorozenců byla 21% a u rodiček 18%. Neshledali jsme žádné značné rozdíly v poporodní a novorozenecké míře infekce (poporodní infekce: 41/190 [22%] při použití klystýru, 26/182 [14%] bez klystýru; průměr rizika 0,66 (RR), interval spolehlivosti (CI) 95%: 0,43 až 1,03; novorozenecká infekce: 38/191 [20%] s klystýrem a 40/179 [22%] bez klystýru; RR 1,12, CI 95%: 0,76 až 1,66). Průměrná doba porodu byla u obou skupin obdobná (515 min s klystýrem, 585 minut bez klystýru; P = 0,24). Klystýr značně nezměnil míru rozestupu šití epiziotomie (21/182 [12%] s klystýrem, 32/190 [17%] bez klystýru; P = 0,3).

Závěr:

Tato randomizovaná kontrolovaná studie nenalezla žádný důkaz na podporu rutinního používání klystýru v průběhu porodu. Ačkoliv tyto výsledky nemohou vyloučit nepatrný klinický efekt, je nepravděpodobné, že by klystýr zlepšil mateřské a novorozenecké výsledky a poskytl celkovou výhodnost.

Je Váš klystýr opravdu nutný?

(zdroj: http://www.bmj.com/content/282/6272/1269.abstract)

Dvě stě sedmdesát čtyři žen, které měly porodit jedno dítě, byly přijaty ke zkoumání efektů přípravného klyzmatu na fekální znečištění, dobu porodu a výskyt infekce u novorozenců. 149 žen dostalo klystýr, 125 nemělo žádný klystýr.

Tyto dvě skupiny neukázaly žádný podstatný rozdíl ve stupni fekálního znečištění během první a druhé doby porodní a výskyt silného znečištění byl obdobný. Znečištění po klystýru bylo zvláště těžké kontrolovat, protože bylo více tekuté. Sedm novorozenců v každé skupině mělo infekci, střevní organismy byly izolovány ze čtyř novorozenců ze skupiny bez klystýru a u dvou novorozenců v kontrolní skupině. Doba trvání porodu, i když ne přesně srovnatelné, byla obdobná u obou skupin. Z výsledků vyplývá, že při přípravě na normální porod by měl být klystýr rezervován pouze pro ženy, které nevyprázdnily střeva posledních 24 hodin a mají viditelně plný konečník při vstupním pánevním vyšetření.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.