Rizikové faktory porodního poranění hráze: průřezová studie

Účel a cíle: Identifikovat mateřské, novorozenecké a porodnické faktory spojované s porodním poraněním hráze v jednom nezávislém porodním centru.

Pozadí výzkumu: Rizikové faktory porodního poranění hráze zahrnují nástřih hráze, věk matky, etnikum, paritu a intervence během porodu zahrnující užití oxytocinu, polohu matky v druhé době porodní a porodní váhu dítěte.  Větší porozumění těmto faktorům může podpořit vedení vaginálního porodu tak, aby se předcházelo perineálním traumatům a to v souladu s iniciativami k omezení rutinního provádění epiziotomie.

Návrh: Průřezová studie.

Metody: Data z nezávislého porodního centra v Brazílii byla shromažďována retrospektivně během let 2006 až 2009. Závislá proměnná (perineální trauma) byla klasifikována jako: (1) neporušená hráz nebo první stupeň natržení, (2) natržení druhého stupně a (3) epiziotomie (mediolaterální vpravo či mediální).

Výsledky: Během daného období se uskutečnilo 1 079 porodů. Parita, užití oxytocinu během porodu, poloha v druhé době porodní a porodní váha dítěte byly spojeny s druhým stupněm natržení a epiziotomií. Po zohlednění parity, oxytocin, poloha matky ve vypuzovací fázi a porodní váha dítěte ovlivnili stav hráze pouze u prvorodiček.

Závěry: Ačkoliv celková míra nástřihů hráze v této studii byla nízká, ve srovnání s národními daty, bylo zjištěno, že mladší ženy jsou nejnáchylnější k této intervenci. Především v této věkové kategorii bylo užití oxytocinu, stejně jako poloha v polosedě v době vypuzovací fáze, spojeno s druhým stupněm natržení a epiziotomií.

Význam pro klinickou praxi: Užití vzpřímené alternativní polohy při druhé fázi porodu a vyhnutí se užití oxytocinu může snížit riziko poranění hráze natržením či potřebou provedení epiziotomie.

Zdroj: Risk factors for birth-related perineal trauma: a cross-sectional study in a birth centre 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.